Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 16 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


ΜΕΙΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Με Κοινη Υπουργικη Αποφαση μειωνονται τα
χειρουργεια κατα 80%.
Η αποφαση δημοσιευτηκε στο ΦΕΚ Β


Β4899 6-11-2020, σελιδα 54587

 

ΕΠΙΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

alt

Άρθρο 6
Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Το άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α` 76), αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (A’ 116), και παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4278/2020 (A’ 186) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιδιωτικών νοσοκομείων και θεραπευτηρίων εν συνόλω, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο.

2. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης κορωνοϊού, ο Υπουργός Υγείας δύναται με απόφασή του, να εντέλλεται την αναγκαστική δέσμευση στο Δημόσιο της χρήσης ολόκληρου ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή νοσοκομείου καθώς και όλων των παρεπόμενων ιατρικών, νοσηλευτικών και βοηθητικών υπηρεσιών, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, που κοινοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπο της δεσμευόμενης επιχείρησης, καθορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα της δέσμευσης και ανατίθενται στον οικείο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει γεωγραφικά της δεσμευόμενης επιχείρησης, η διοικητική διαχείριση όλων των κλινών του δεσμευόμενου νοσοκομείου, η διοικητική εποπτεία του προσωπικού που αναγκαστικά διαθέτει τις υπηρεσίες του για δημόσιο σκοπό, η διαχείριση της εισαγωγής ασθενών στο νοσοκομείο από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή αναγκαστικά δεσμευμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και νοσοκομεία, η μετακίνηση ήδη νοσηλευόμενων ασθενών και η εν γένει εποπτεία του εύρυθμου τρόπου λειτουργίας του αναγκαστικά δεσμευμένου νοσοκομείου. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Υπουργού Υγείας για την αναγκαστική δέσμευση και την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε, η Διοίκηση της επιχείρησης του δεσμευόμενου ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή νοσοκομείου στερείται κάθε δικαιώματος διαχείρισης ή νόμιμης εκπροσώπησης έναντι παντός τρίτου ως προς τις οριζόμενες κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αναγκαστικής δέσμευσης.

Περισσότερα...

 

UEHP Newsletter

Read our October Newsletter online at:

http://www.uehp.eu/newsletter/202010/
index.html?ts=20201030112425

alt

 

Press service

Press service

European Parliament


Press release

14-10-2020

ENVI

EU4Health: 9.4 billion EUR budget needed for new EU health programme


 

EU must invest more in strengthening healthcare systems

Support for digitalisation of healthcare through European eHealth Record

Health inequalities must be reduced

To fill gaps exposed by COVID-19 and ensure that health systems can face future threats to public health, an ambitious EU health programme is needed, say MEPs.

On Wednesday, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety adopted its report on the programme for the EU's action in the health sector, the so-called “EU4Health Programme” with 74 votes to 5 and 1 abstention.

MEPs want to raise the budget for the programme to EUR 9.4 billion, as originally proposed by the Commission, to enhance health promotion and make health systems more resilient across the EU. COVID-19 has shown that the EU is in urgent need of an ambitious EU health programme to ensure that European health systems can face future health threats. This is not possible if the budget is reduced to EUR 1.7 billion as proposed by member states.

To reach the programme's objectives, the report proposes, inter alia, to:

 

focus more on disease prevention

reduce health inequalities

digitalise healthcare through the creation and application of the European eHealth Record

address resistance to vaccination in the EU

strengthen the European Union’s fight against cancer in synergy with the Europe’s Beating Cancer Plan

prevent and manage chronic diseases, such as cardiovascular diseases and type 2 diabetes

take more specific actions to address medicine shortages and make better use of antimicrobials, such as antibiotics

promote health by addressing health risks — such as the harmful use of alcohol and tobacco.

To ensure it is implemented effectively, MEPs propose to set up a Steering Group consisting of independent experts in the field of public health.

MEPs also want to increase cooperation at EU level to improve readiness in case of a health crisis. They call for the mandates of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and of the European Medicines Agency (EMA) to be strengthened.

Quote

After the vote, Parliament’s rapporteur Cristian-Silviu Buşoi (EPP, Romania) said: “The COVID-19 crisis has exposed the need for well-defined and adequately-financed health instruments as well as for boosting innovation and investing more in health in general. It will be crucial to increase funding for the EU4Health Programme to €9.4 billion, as proposed by the Commission in May, in order to have the capacity to deal with future pandemics and health threats, and to make our health systems more resilient.”

Next steps

Parliament is expected to vote on this report at the latest during the 11-12 November plenary session, after which Parliament is ready to start negotiations with member states so that the programme can be implemented from the beginning of 2021.

 

Background

On 28 May 2020, the Commission put forward a new stand-alone EU4Health Programme for 2021-2027 as part of the Recovery Plan to build resilient health systems in the EU by tackling cross-border health threats, making medicines available and affordable, and strengthening health systems. The Health Programme was previously under the initial EU long-term budget 2021-2027 as one element of the European Social Fund Plus (ESF+).

 

Further information

Steps of the procedure

Draft report, compromise amendments, amendments, voting list

EP Research briefing on the EU4health programme

Commission’s proposal for an EU Health Programme

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

MEPs want to strengthen health systems to make them more resilient in case of health crises such as COVID-19. ©AFP/Lara Balais

 

Â

 

Â

Â

 

ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

24-9-2020
Με σημερινη ΚΥΑ των Υπουργων Υγειας και Οικονομικων επιτασσονται ολες οι Νοσηλευτικες Κλινες και οι Κλινες ΜΕΘ ΟΛΩΝ των Ιδιωτικων Κλινικων της χωρας εως τις 30-9-2020 λογω των αυξημενων κρουσματων Κορονοιου.

Σχετικες δηλωσεις του Προεδρου της ΠΕΙΚ εγιναν την Παρασκευη 25-9-2020 στις ειδησεις των τηλεοπτικων καναλων ΣΚΑΙ, STAR, ΕΡΤ.

Περισσοτερες διευκρινησεις θα σας δοθουν μολις δοθουν και σε εμας απο το Υπουργειο Υγειας.

https://www.star.gr/tv/enimerosi/kedriko-deltio-eidiseon/
kedriko-deltio-eidiseon-2592020/


 

INVITATION - UEHP webinar on EU funding 2021 - 2027, 28th September, 14.00h - 15.30h

Dear UEHP members,

We have the pleasure to invite you to the first UEHP webinar on EU funding programmes, organised in close partnership with WelcomeEurope, an independent organisation providing consultancy services and trainings on European Affairs and EU funding.

The webinar will be held on Monday, 28th September, 14.00h – 15.30h.

The aim is to offer you a clear and common vision of upcoming opportunities related to:

- European structural and investment funds managed at national/regional levels

- Funds directly managed by the European Commission

- EU Recovery plan - Next Generation EU

Not only the webinar will be the opportunity to learn more about EU funding programs, but also to ask questions to the experts for each of the above-mentioned themes.

On the initiative of our President, we believe the webinar will be useful to you and especially to your own members willing to know more about EU funding and how to apply to European call for proposals. Please feel free to forward this invitation to your members and network.

The webinar is free of charge, but the prior registration is mandatory. Please register at the following address:

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ STAR CHANNEL 6-11-2020

https://www.star.gr/tv/enimerosi/
kedriko-deltio-eidiseon/kedriko-deltio-eidiseon-6112020/

 

Eurohealth,

Dear UEHP members,

The European Observatory on Health Systems and Policies has just published a special issue of its journal, Eurohealth, in collaboration with WHO/Europe and the European Commission. This issues draws on data from the COVID-19 Health System Response Monitor to examine health system responses to COVID-19.

This special issue includes perspectives on the pandemic by WHO/Europe and the European Commission as well as lessons from the first wave, health system resilience, responding to the economic crisis, and translating evidence into policy. Additionally, this Eurohealth provides analyses of the challenges, progress and lessons with responding to the COVID-19 pandemic under the following headings:

 • Preventing transmission
 • Ensuring sufficient workforce capacity
 • Providing health services effectively
 • Paying for services
 • Governance

Also, please find here the registration links to the upcoming webinars of the European Observatory on Health Systems and Policies available at  https://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0003/466347/Webinar
-series-COVID-19-Observatory.pdf

Best regards,

Ilaria Giannico

Secretary General

UEHP – European Union of Private Hospitals

 

European Commission 2021 work programme,

Dear UEHP members,

I am writing to inform you that today, the European Commission adopted its 2021 work programme, designed to make Europe healthier, fairer and more prosperous, while accelerating its long-term transformation into a greener economy, fit for the digital age. It contains new legislative initiatives across all six headline ambitions of President von der Leyen's Political Guidelines and follows her first State of the Union Speech. While delivering on the priorities set out in this work programme, the Commission will continue to put all its efforts into managing the crisis, and into making Europe's economies and societies more resilient.

Delivering on EU priorities

 1. A European Green Deal : To achieve a climate-neutral Europe by 2050, the Commission will table a Fit for 55 package to reduce emissions by at least 55% by 2030. This will cover wide-ranging policy areas – from renewables to energy efficiency first, energy performance of buildings, as well as land use, energy taxation, effort sharing and emissions trading. A Carbon Border Adjustment Mechanism will help reduce the risk of carbon leakage and ensure a level-playing field by encouraging EU partners to raise their climate ambition. In addition, the Commission will propose measures to implement Europe's circular economy action plan, the EU biodiversity strategy and the farm to fork strategy.
 1. A Europe fit for the digital age : To make this Europe's digital decade, the Commission will put forward a roadmap of clearly defined 2030 digital targets, related to connectivity, skills and digital public services. The focus will be on the right to privacy and connectivity, freedom of speech, free flow of data and cybersecurity. The Commission will legislate in areas covering safety, liability, fundamental rights and data aspects of artificial intelligence. In the same spirit, it will propose a European e-ID. Initiatives will also include an update of the new industrial strategy for Europe, to take into account the impacts of the coronavirus, as well as a legislative proposal to improve the working conditions of platform workers.
 1. An economy that works for people : To ensure that the health and economic crisis does not turn into a social crisis, the Commission will put forward an ambitious action plan to implement fully the European Pillar of Social Rights, making sure that no one is left behind in Europe's recovery. The Commission will also come forward with a new European child guarantee, ensuring access to basic services like health and education for all children. To support our economies and strengthen the Economic and Monetary Union, it will revise the framework for handling EU bank failures, take measures to boost cross-border investment in the EU, and step up the fight against money laundering.
 1. A stronger Europe in the world : The Commission will ensure that Europe plays its vital role in this fragile world, including by leading the global response to secure a safe and accessible vaccine for all. It will propose a Joint Communication on strengthening the EU's contribution to a rules‑based multilateralism, a renewed partnership with our Southern neighbourhood and a Communication on the Arctic. A new strategic approach to support disarmament, demobilisation and reintegration of ex-combatants will also be presented. A Communication on the EU's humanitarian aid will explore new ways of working with our partners and other donors.
 1. Promoting our European way of life : In the face of COVID-19, the Commission will propose to build a stronger European Health Union, notably by strengthening the role of existing agencies and establishing a new agency for biomedical advanced research and development. To preserve and improve its functioning, a new strategy for the future of Schengen will be tabled. The new pact on migration and asylum will be followed up with a number of proposed measures on legal migration, including a ‘talent and skills' package. Other elements include an action plan against migrant smuggling, as well as a sustainable voluntary return and reintegration strategy. The Commission will continue to strengthen the Security Union, addressing terrorism, organised crime and hybrid threats. It will also present a comprehensive strategy on combating antisemitism.
 1. A new push for European democracy : To build a union of equality, the Commission will present new strategies on rights of the child and for persons with disabilities, as well as a proposal to combat gender-based violence. It will also propose to extend the list of euro-crimes to include all forms of hate crime and hate speech. The Commission will propose clearer rules on the financing of European political parties and take action to protect journalists and civil society against abusive litigation. A long-term vision for rural areas will propose actions to harness the full potential of these regions.

A full list of the 44 new policy objectives under the six headline ambitions are set out in Annex 1 of the 2021 work programme.

Next Steps : The Commission's 2021 work programme is the result of close cooperation with the European Parliament, Member States and the EU consultative bodies. The Commission will now start discussions with the Parliament and Council to establish a list of joint priorities on which co-legislators agree to take swift action.

Background : Every year, the Commission adopts a work programme setting out the list of actions it will take in the coming twelve months. The work programme informs the public and the co-legislators of our political commitments to present new initiatives, withdraw pending proposals and review existing EU legislation. It does not cover the ongoing work of the Commission to implement its role as Guardian of the Treaties and enforce existing legislation or the regular initiatives that the Commission adopts every year. The 2021 Commission work programme is closely linked to the recovery plan for Europe, with the NextGenerationEU recovery instrument and a reinforced EU budget for 2021-2027. The Recovery and Resilience Facility will channel an unprecedented €672.5 billion of grants and loans in the crucial first year of recovery. Meanwhile, Member States are drawing up recovery and resilience plans that set out reforms and investments aligned with the EU green and digital policy objectives: with a minimum 37% of green transition expenditure, and a minimum 20% related to digital. To repay the funds raised under NextGenerationEU, the Commission will put forward proposals for new own resources starting with a revised Emission Trading System, a Carbon Border Adjustment Mechanism and a digital levy.

For more information:

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_20_1940

Bets regards,

Ilaria

Ilaria Giannico

Â

Secretary General

UEHP – European Union of Private Hospitals

 

Διοικητικο Συμβουλιο Ευρωπαικης Ενωσης Ιδιωτικων Νοσοκομειων

1-10-2020

Διοικητικο Συμβουλιο της UEHP, Ευρωπαικης Ενωσης Ιδιωτικων Νοσοκομειων, πραγματοποιηθηκε σημερα διαδικτυακα κατα την διαρκεια του οποιου καθοριστηκε η ημερομηνια διεξαγωγης της επομενης Γενικης Συνελευσης η οποια θα ειναι εκλογικη, δηλαδη θα εκλεξει το νεο ΔΣ για την διετια 2021-2023. Η ΓΣ θα πραγματοποιηθει στις Βρυξελλες και εαν οι συνθηκες δεν το επιτρεψουν θα πραγματοποιηθει μεσω διαδικτυου με ηλεκτρονικη ψηφοφορια.

Κατα την διαρκεια του ΔΣ το καθε μελος αναφερθηκε στην κατασταση που επικρατει στην χωρα του σε σχεση με την πανδημια.

Μεγαλος αριθμος κρουσματων παρατηρουνται στην Πολωνια, οπου υπαρχει μεγαλη ελλειψη ιατρων, προσωπικου και ιατρικου εξοπλισμου, στην Τσεχια, στην Γαλλια, την Γερμανια, την Πορτογαλια με καθημερινα αυξανομενο ρυθμο, την Ισπανια με 1200 κρουσματα την ημερα και με 500 νοσηλευομενους σε ΜΕΘ, την Ελβετια με 240 θανατους ανα εκατομμυριο κατοικους ενω καλυτερη ειναι η κατασταση στην Ιταλια, σε σχεση με το πρωτο κυμα της πανδημιας, λογω της μεγαλης εμπειριας που αποκτηθηκε την περασμενη Ανοιξη.

Οικονομικα καταστροφικη ειναι η κατασταση για τις Ιδιωτικες Κλινικες της Πολωνιας, της Ισπανιας και της Πορτογαλιας.

Ας ευχηθουμε οι επομενοι μηνες θα ειναι καλυτεροι και εμβολια και θεραπεια να υπαρξουν το συντομοτερο δυνατο.

 

Von der Leyen speech on the State of European Union: 'It is time' for a 'strong European health union'

Dear UEHP members,

As you know, this morning, the European Commission's President, Ursula Von der Leyen, held her first annual speech on the state of the EU to the European Parliament.

Usually, health policy is lucky to be mentioned at all during a State of the Union address. (Commission President Jean Claude Juncker rarely discussed health policy — except for an unusual intervention on vaccines in 2017 that led to the star-studded vaccine summit in 2019.) That changed this time around, when Commission President Ursula von der Leyen delivered her first address this morning and layed out some lessons of the coronavirus pandemic for future EU health initiatives.

It’s time for the European Union to bolster its health competence, European Commission President Ursula von der Leyen said today. “It is crystal clear: We need to build a strong European health union,” von der Leyen said. “It is time to do that.”

One of her key proposals is creating a European version of the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) to help the EU better respond during emergencies relating to cross-border threats.The EU also needs strategic stockpiling and should fix its supply chain issues, especially for pharmaceutical goods, she said.Furthermore, she noted, there’s a need to “reinforce” existing European health agencies such as the European Medicines Agency (EMA) and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). More broadly, it’s “clearer than ever that we must discuss the question of health competencies” at the Conference on the Future of Europe, she said, drawing applause from parliamentarians. The Commission president also mentioned the EU4Health program, which was cut from nearly €10 billion to nearly €2 billion during negotiations with the Council over the bloc’s long-term budget. Von der Leyen said it’s time to make the program “future proof,” and added she’s “grateful” that the European Parliament will “fight for more” money. Last, von der Leyen said, she will convene a global health summit in Italy next year, when Italy will head the G20 Presidency.

Specifically on the EU action to fight the pandemic, President Ursula von der Leyen patted Europe on the back today for not adopting a “Europe first” policy when it comes to its coronavirus response. Without naming names, von der Leyen noted that other countries chose to “retreat into isolation” while others opted to “actively destabilize the system.” By contrast, “Europe chose to reach out,” she said, as she delivered her first speech on the state of the EU to MEPs. As an example, she cited the EU’s decision to send planes with tons of medical equipment to countries in need, including Sudan, Venezuela and Somalia. Most notably, however, von der Leyen pointed to the Commission’s work in establishing the Coronavirus Global Response. After two online events, it has raised roughly €16 billion toward ensuring global access to affordable vaccines, therapeutics and tests. “At the beginning of the pandemic, there was no funding, no global framework for a COVID-19 vaccine,” she said. “There was just the rush to be the first one to get one.” She pointed to how the Commission pledged €400 million toward the COVAX facility, an effort by the World Health Organization and Gavi, the Vaccine Alliance, to get wealthier countries to help finance vaccines for low- and middle-income countries. Furthermore, Von der Leyen said, Europe should take the lead in reforming the WHO.

She made those comments amid ongoing criticism that the Commission’s vaccine strategy — which it unveiled in June to allow Brussels to advance purchase coronavirus vaccines — is de facto a “Europe First” policy. The Commission’s involvement with COVAX is also unclear, as it has yet to clarify whether it will procure vaccines through the facility or just give money.

Those are the key takeaway for healthcare from today's speech in front of the European parliament. If you wish to read more on the full speech: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/
state-union-addresses/state-union-2020_en

 

Συναντηση με την πολιτικη ηγεσια του Υπουργειου Υγειας

 

28-8-2020

Συναντηση με τον Υπουργο Υγειας κο Κικιλια, τον Υφυπουργο κο Κοντοζαμανη, τον Γενικο Γραμματεα Υγειας, τον Γραμματεα ΠΦΥ πραγματοποιηθηκε σημερα υστερα απο προσκληση του Υπουργου.

Αντικειμενο της συζητησης η συενργασια Κρατικου και Ιδιωτικου τομεα τοσο για κλινες ΜΕΘ αλλα και για απλες νοσηλευτικες κλινες ενοψει του δευτερου κυματος της πανδημιας COVID 19.
Οι απλες νοσηλευτικες κλινες αφορουν τοσο ασθενεις με κορωνοιο αλλα και ασθενεις με αλλα νοσηματα ωστε να αποσυμφορηθουν τα Νοσοκομεια του ΕΣΥ.
Εκφρασθηκε η διαθεση για πληρη συνεργασια σε οποιοδηποτε τομεα αλλα και πολη καταστει αναγκαιο.

 

 

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις