Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2019

Στην ετήσια αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη που δημοσιεύεται σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων, άσκησης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και εφαρμογής καλά σχεδιασμένων μεταρρυθμίσεων.

Οι προκλήσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται κατάλληλα και αποφασιστικά μέτρα πολιτικής.

Η παρούσα επισκόπηση των ειδικών ανά χώρα προκλήσεων δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Η απασχόληση έχει φτάσει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα και η ανεργία βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό της. Τα δημόσια οικονομικά έχουν επίσης βελτιωθεί σε όλες τις χώρες, αν και ορισμένες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα χρέους. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η παραγωγικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η γήρανση του πληθυσμού εντείνεται και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας. Το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει σε χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ανεργία των νέων έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Σε μια εποχή εντονότερης αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τόνωση της παραγωγικότητας, να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους και να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης γίνονται αισθητά από όλους τους πολίτες.

Μετά τη δημοσίευση, τον Νοέμβριο, της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και της σύστασης σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, στις οποίες καθορίζονται οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 28 ανά χώρα εκθέσεις που δημοσιεύονται σήμερα επικεντρώνονται στην εθνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι εκθέσεις παρέχουν λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων σε κάθε χώρα. Θα χρησιμεύσουν ως βάση των συζητήσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με τις εθνικές επιλογές πολιτικής τους πριν από την έκδοση των εθνικών προγραμμάτων τους τον Απρίλιο, και θα οδηγήσουν στη διατύπωση των ετήσιων ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο τέλος της άνοιξης.

Στη σημερινή δέσμη η Επιτροπή εγκαινιάζει για πρώτη φορά τον διάλογο σχετικά με τις επενδυτικές προκλήσεις και προτεραιότητες στα κράτη μέλη και παρουσιάζει κάποιες πρώτες ιδέες σχετικά με τον τρόπο που τα κονδύλια της ΕΕ, ιδίως τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, μπορούν να βοηθήσουν κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί επίσης μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων σε αρκετά κράτη μέλη. Αυτός ο νέος προσανατολισμός αντανακλάται στο περιεχόμενο των εκθέσεων ανά χώρα, ενώ σε κάθε έκθεση επισυνάπτεται ένα νέο παράρτημα σχετικά με την πιθανή χρήση των μελλοντικών κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει το έβδομο συναπτό έτος οικονομικής επέκτασης. Ωστόσο, η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Για να διατηρηθεί η δυναμική στο μέλλον θα χρειαστεί υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, καθώς και συνεχής ανοδική σύγκλιση. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να ελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό ανάπτυξης των οικονομιών μας. Χρειαζόμαστε επίσης κατάλληλα στοχευμένες επενδύσεις για να ενισχυθεί η αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.»

Η Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Η δημογραφική αλλαγή και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την όψη της αγοράς εργασίας, ενώ οι ελλείψεις δεξιοτήτων αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα. Οι επενδύσεις στις δεξιότητες του πληθυσμού, και ιδίως η βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας αν θέλουμε να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο.»

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Εξετάσαμε σε βάθος και τις 28 οικονομίες της ΕΕ για να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να μεριμνήσουμε για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Πολλές από τις ανισορροπίες της Ευρώπης διορθώνονται, χάρη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και σε μέτρα πολιτικής, αλλά κάποιες μακροχρόνιες προκλήσεις παραμένουν. Με την παρατηρούμενη φέτος επιβράδυνση της ανάπτυξης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αναλάβουν δράση οι κυβερνήσεις με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας μέσω της μείωσης του χρέους, της τόνωσης της παραγωγικότητας, της υλοποίησης περισσότερων και καλύτερων επενδύσεων και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που επίσης δημοσιεύεται σήμερα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Καλώ λοιπόν τις αρχές της χώρας να τις ολοκληρώσουν πριν από την επόμενη σύνοδο της Ευρωομάδας.»

Η Κορίνα Κρέτσου, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Φέτος, οι εκθέσεις ανά χώρα περιλαμβάνουν μια σημαντική καινοτομία, καθώς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα εμπόδια για τις επενδύσεις και στις περιφερειακές ανισότητες, αλλά και στην αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το πώς θα πρέπει να επενδυθεί η μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ σε κάθε χώρα. Αυτή η καινοτομία θα συμβάλει στην έναρξη του διαλόγου σχετικά με τις επενδυτικές προτεραιότητες των κρατών μελών για την επόμενη δεκαετία, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής.»

Πρόοδος σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις

Οι εκθέσεις ανά χώρα αξιολογούν την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής του Ιουλίου 2018. Συνολικά, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή περισσότερων από τα δύο τρίτα των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2011. Τα κράτη μέλη σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στις συστάσεις που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω της προτεραιότητας που δόθηκε στη σταθεροποίηση και την ευρωστία του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ικανοποιητική πρόοδος έχει επίσης επιτευχθεί όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου και για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες τα τελευταία χρόνια είναι μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), το οποίο αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον το ζητήσουν, για να τα βοηθήσει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι μεταρρυθμίσεις που επισημαίνονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης το πρόγραμμα εργασίας του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για το 2019.Το 2019, το ΠΣΔΜ θα παράσχει τεχνική στήριξη σε 26 κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 260 έργων, τα οποία θα προστεθούν στα 290 και πλέον έργα που επελέγησαν το 2017 και το 2018.

Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 13 κράτη μέλη με σκοπό να εξετάσει κατά πόσο αντιμετώπιζαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και, εάν ναι, τον βαθμό σοβαρότητάς τους. Η Επιτροπή έχει πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι και τα 13 αυτά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες, αλλά η σοβαρότητα των ανισορροπιών αυτών σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μειωθεί. Συνοπτικά, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις καταλήγουν στα εξής:

η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες.

η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει τις εξελίξεις και τα μέτρα πολιτικής που λαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες μέσω ειδικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Γνώμη σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Σλοβενίας

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σήμερα τη γνώμη της σχετικά με το επικαιροποιημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος (ΣΔΠ) της Σλοβενίας, δεδομένου ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο βασιζόταν σε σενάριο «αμετάβλητης πολιτικής» και στο μεταξύ υποβλήθηκε εκ νέου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επικαιροποιημένο ΣΔΠ ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου της Σλοβενίας αλλά και της Επιτροπής, το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της χώρας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καλεί τις σλοβενικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής δημοσιονομικής διαδικασίας, για να εξασφαλίσουν ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα συνάδει πλήρως με το ΣΣΑ.

Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Όσον αφορά την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει πλέον στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας το περασμένο καλοκαίρι, η Επιτροπή εξέδωσε τη δεύτερη έκθεσή της στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Στην έκθεση αξιολογείται η πρόοδος της Ελλάδας ως προς τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε στην Ευρωομάδα τον Ιούνιο του 2018. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018, ο ρυθμός σε ορισμένους τομείς υπήρξε αργός και έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις των συναφών βασικών μεταρρυθμίσεων.

Περισσότερα...

 

Newsletter UEHP - FEBRUARY 2019

Read our February Newsletter online at:
http://www.uehp.eu/newsletter/201902/index.html?ts=20190221170722

 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/
media/synedriaseis/epitropes-koinonikon-20190220.mp4

απο το 0:49:10 εως 0:57:35 


 

Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών

(ΦΕΚ Β' 468/18-02-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.91299,(ΦΕΚ 759/Υ.Ο.Δ.Δ./19-12-2018) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί Διορισμού Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

4. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./425/31-8-2017) υπουργική απόφαση περί Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

5. Τα άρθρα 27 και 4 της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β'/1-11-2018) Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

6. Την αριθμ. 49/531/16-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στα 41,97 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της νοσηλείας πλην του φαρμάκου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 27 της κοινής υπουργικής απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ Β'/4898/2018) η ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να είναι έως οκτώ (8) ευρώ, πέραν του ημερήσιου νοσηλίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.02.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος
κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κρεβάτια σε ΜΕΘ προτείνει να διαθέσει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

www.skai.gr, 15-2-2019

Δημήτρης Λάππας

Δημοσίευση: 15/02/2019 - 12:35 Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2019 - 12:35

alt

Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/397020/
krevatia-se-meth-proteinei-na-diathesei-i-panellinia-enosi-idiotikon-klinikon/
#ixzz5fb4Zzu00

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook

Τα συσσωρευμένα προβλήματα των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν συμπληρωματικά στη δημόσια υγεία, αναζητούν ουσιαστικές λύσεις.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν συμπληρωματικά στη δημόσια υγεία, αναζητούν ουσιαστικές λύσεις. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, Γρηγόρη Σαραφιανό, να τονίζει ότι οι κλινικές επί της ουσίας, όχι μόνον δεν ανταγωνίζονται την δημόσια υγεία (έχοντας σαφώς διακριτούς ρόλους), αλλά με τις υποδομές που διαθέτουν μπορούν να συνδράμουν (και συνδράμουν) τις δημόσιες δομές, αρκεί η Πολιτεία να αναγνωρίσει και αποδεχθεί τον ρόλο τους στο ευρύτερο σύστημα υγείας του έλληνα πολίτη. 

Διαθέτουμε, για παράδειγμα, τονίζει ο πρόεδρος της ΠΕΙΚ, κρεβάτια σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας τα οποία προτιθέμεθα να διαθέσουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, με διαχειριστή το ΕΚΑΒ, που διαχειρίζεται τα κρεβάτια στις ΜΕΘ των δημόσιων νοσοκομείων κι εκείνα των ιδιωτικών κλινικών που έχουν διατεθεί στο ΕΣΥ. Προς τον σκοπό αυτό, συνεχίζει, έχουμε υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις στους αρμοδίους φορείς και αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Υγείας. Γιατί είναι αδιανόητο να υπάρχουν, σήμερα, διασωληνωμένοι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ και να παραμένουν επί μέρες σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας, όπως αδιανόητες είναι οι τεράστιες λίστες αναμονής για ένα κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Και αντί η Πολιτεία να συνειδητοποιήσει την συμβολή των ιδιωτικών κλινικών στο ευρύτερο σύστημα υγείας, αδιαφορεί διαχρονικά, με αποτέλεσμα, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΠΕΙΚ, ο κλάδος να συρρικνώνεται, με ότι αυτό σημαίνει για την υγεία του έλληνα πολίτη και με τους αριθμούς να είναι ενδεικτικοί του προβλήματος: το 2008, λειτουργούσαν σε ολόκληρη την χώρα, 170 κλινικές, με 15.124 κλίνες νοσηλείας, συμπληρωματικές σε εκείνες του δημόσιου τομέα. Σήμερα,  το 2019, λειτουργούν μόλις 125  ιδιωτικές κλινικές και συγκεκριμένα, 75 Γενικές Κλινικές, 15 Ειδικές (μαιευτικές, παθολογικές, οφθαλμολογικές, νευρολογικές) 35 Ψυχιατρικές.

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών προσφάτως είχαν συνάντηση με την νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, θέτοντας ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά η συνάντηση ήταν περισσότερο γνωριμίας και σύντομα αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση, κατά την οποία «θα τεθούν στο τραπέζι» εκ μέρους της ΠΕΙΚ, όλα τα χρονίζοντα και σοβαρά προβλήματα του κλάδου.

Με βασικότερα, όπως αυτά περιγράφονται από Γρηγόρη Σαραφιανό,

- την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβαλλόμενες δαπάνες.

- την αναπροσαρμογή των τιμών των ΚΕΝ σε επίπεδα που να καλύπτουν το κόστος νοσηλείας, συν ένα εύλογο ποσοστό κέρδους και

- την λειτουργία και οικονομική κάλυψη των ΜΕΘ από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση τις ανάγκες νοσηλείας, όπως προσδιορίζονται από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι και έχουν την ευθύνη του ασθενούς. Κι αυτό, γιατί  ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται σε χρήμα, ούτε μπορεί να αφεθεί σε γραφειοκρατικά τερτίπια για οικονομίες στον ΕΟΠΥΥ.

Περισσότερα...

 

Ημερα της Γυναικας

Η UEHP στα πλαισια της ημερας της γυναικας θα εκδωσει Newsletter στις αρχες Μαρτιου με τις 100 Γυναικες Χειρουργους των Κλινικων της Ευρωπαικης Ενωσης.

Προκειμενου να προβαλλουμε και άλλες Ελληνιδες παρακαλω στειλτε στο email μας ένα Βιογραφικο στα ΑΓΓΛΙΚΑ και μια προσφατη φωτογραφια υψηλης αναλυσης εως την Παρασκευη.

 

Στάση Πληρωμών έχει κηρύξει εδώ και πολύ καιρό ο ΕΟΠΥΥ

Αιτία η αλλαγή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών από 1-11-2018 αλλά και η αλλαγή Προέδρου του Οργανισμού με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διενέργεια ελέγχου των υποβαλλόμενων λογαριασμών αλλά και η υπογραφή ενταλμάτων πληρωμών.

Θύματα, όπως πάντοτε, οι παροχοι του ΕΟΠΥΥ.

Λύση μπορεί να δοθεί ΜΟΝΟ με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή τροπολογία σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο.

Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί το συντομότερο δυνατό.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ του iatronet.gr

Από 15.000 ευρώ πρόστιμο έως και αφαίρεση της άδειας προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές

13 αλλαγές πρότεινε ο εκπρόσωπος της ΠΕΙΚ.

Δημοσίευση: 21 Φεβρουαρίου 2019

Γράφει: Καραγιαννοπούλου Δέσποινα
Επιχειρηματικό Ρεπορτάζ Υγείας

Σε περίπτωση που μια ιδιωτική κλινική απασχολεί πανεπιστημιακούς γιατρούς ή γιατρούς του ΕΣΥ θα πληρώνει πρόστιμο 70.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας μονάδας σε περίπτωση που παραβιάσουν διατάξεις του νομοσχεδίου θα καταβάλλουν πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 30.000 ευρώ. Κλινική που λειτουργεί χωρίς άδεια θα πληρώνει πρόστιμο 150.000 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών. Σε συνομιλία που είχαμε με τον κ. Γ. Σαραφιανό, πρόεδρο της ΠΕΙΚ μας ανέφερε ότι χρειάζονται άμεση διευκρίνιση κάποια σημεία και παράλληλα  να μην ισχύουν δύο μέτρα και σταθμά, αλλά οι διατάξεις να είναι ίδιες για όλους.

Συγκεκριμένα :

Άρθρο 8 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Όπως μας ανέφερε, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι Κλινικές που λειτουργούν νόμιμα έως την δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

«Η έννοια του αυτόνομου και αυτοτελούς κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων έχει νόημα μόνο όταν δεν συνδέονται λειτουργικά με άλλες χρήσεις εντός των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η αυτόνομη και αυτοτελής λειτουργία των Κλινικών, δηλαδή αυτόνομο κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, κλιματισμό, γεννήτρια κ.λπ., υπογράμμισε ο κ. Σαραφιανός.

Ας λάβουμε υπόψη ότι σήμερα, από τις 90 Γενικές, Ειδικές και Μικτές Κλινικές, 30+ Κλινικές λειτουργούν σε κτίρια που στο ισόγειο τους και εκτός των κλινικών, λειτουργούν καταστήματα και κάποιοι τελευταίοι όροφοι έχουν ως χρήση τους κατοικίες οι οποίες όμως διαθέτουν διαφορετική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες κα.

Εάν παραμείνει η διάταξη αυτή, περίπου 30+ Κλινικές σε όλη τη χώρα θα διακόψουν την λειτουργία τους και θα μείνουν χωρίς εργασία περίπου 1.500 εργαζόμενοι από τους 13.000 συνολικά στον χώρο, δηλαδή το 10%.

Άρθρο 2, Δικαιούμενοι Αδείας Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Όμως αυτό δεν ισχύει με τα ξένα Funds που είναι μέτοχοι κλινικών και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία διάταξη που είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Άρθρο 3, Μη δικαιούμενοι Αδείας. Αναφέρεται η τελεσίδικη πρωτόδικη καταδίκη για αδικήματα με ποινή άνω του έτους, η πρωτόδικη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα και η άσκηση και μόνο ποινικής δίωξης για πλημμέλημα και κακούργημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεχόμαστε μόνο την τελεσίδικη καταδίκη για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα κατά της ζωής και για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών.

Άλλωστε, όπως λέει, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι μη δικαιούμενοι είναι «όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.»

Δεν μπορεί, τονίζει, αν κάποιος επιχειρηματίας χρωστά στην Εφορία (οικονομικό αδίκημα) να του αφαιρείται η άδεια.  Όπως λέει, τέτοιου είδους διατάξεις αντίκεινται στο Κοινοτικό Δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας της προσωπικής ιδιοκτησίας-περιουσίας

Άρθρο 6, Να προστεθεί στην αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση προς την αρμόδια Περιφέρεια και η δημιουργία ή κατάργηση τμημάτων και η ανακατανομή τμημάτων.

Ακόμη, να προστεθεί ότι θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγειας μόνο στις περιπτώσεις όπου η Κλινικη προτίθεται να προβεί σε κτιριακές τροποποιήσεις μεγάλης κλίμακας, μείζονος σημασίας, για την εύρυθμη λειτουργία της όπως σημαντικές κτιριακές επεκτάσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, ενίσχυση φέροντος οργανισμού κ.τ.λ.

Άρθρο 13, παραγρ. 3

Αναγράφεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακόμη και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ιατροί αλλά και οι εφημερεύοντες ιατροί, παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

Αυτή η πρόβλεψη, υπογραμμίζει ο κ. Γ. Σαραφιανός, στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας που συμβαδίζει με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά για τους ιατρούς που λειτουργούν ταυτόχρονα τα ιατρεία τους με 200 επισκέψεις τον μήνα για τον ΕΟΠΥΥ συν την ιδιωτική τους πελατεία συν τα χειρουργεία τους συν την συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συνέδρια, θα πρέπει η εργασιακή σχέση να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών με Ιδιωτικά Συμφωνητικά.

Άλλωστε δεν μπορεί να θεσπιστεί ωράριο εργασίας διότι οι επιπλοκές σε ένα ασθενή μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και της εβδομάδος και συνεπώς ο ιατρός, παράτυπα, θα προσέλθει στην Κλινικη εκτός ωραρίου.

Περισσότερα...

 

the Falsified Medicines Directive (FMD) entered into force with a set of new rules on safety features for prescription medicines sold in the EU.

Dear UEHP members,

As you know, last 9 February the Falsified Medicines Directive (FMD) entered into force with a set of new rules on safety features for prescription medicines sold in the EU.

Almost 8 years after its adoption in 2011, the implementation of the Falsified Medicines Directive is now complete thanks to the introduction of the end-to-end verification and safety features on prescription medicines. In other words, every pharmacy and hospital in the EU is now required to have a system that makes the detection of falsified medicines easier and more efficient.

Medicines produced before Saturday 9 February 2019 without safety features may also remain on the market until their expiry date. But the new end-to-end verification system requires authorised persons (and in particular pharmacists and hospitals) to verify, throughout the supply chain, the authenticity of the products.

The new system allows Member States to better trace individual medicines, in particular if a concern is raised for one of them.

UEHP has been sollicited by some of you (on the initiative of our French member, FHP) about some serious concerns on the implementation of this Directive and the huge costs for equipment and/or workforce related to this new end-to-end verification system that all hospitals must put in place. Some Countries have had an “extension” from their Governments of the period by which every hospital should be fully equipped for the end-to-end verification system without any sanctions, if the hospital officially demonstrate that it is doing all the necessary to adopt the system as soon as possible.

 


Yesteday, I attended the very first event on the implementation of FMD, organsied by the European Alliance for Access to Safe Medicines and the EPP Group at the EU Parliament. As you will see from the programme attached, the event was a useful platform of discussion among the different stakeholders involved (hospitals, hospitals pharmacists), as well as institutions like the European Medicine Verification Organisation (EMVO), the European Commission DG SANTE and the European Parliament.

During the event all parties involved stated that the situation is very patchy in Europe since deadlines for implementation differ among Countries, but progress is there! Of course there are Countries which are more advanced (Finland, Germany) and other Countries where the state of readiness is really low (France, Spain).

The different hospitals invited in the panel presented their experiences, all stressing the same problems and challenges hospitals face in the implementation of the FMD, and in particular:

 

-          The aggregated code: the aggregated code is the reference to all serial numbers in a shipment unit. BUT the problem is that neither the database structure of the EMVO nor that of the individual National system had been designed to process aggregated codes;

-          Non-universal scanning infrastructure and/or scanning infrastructures already extisting in hospitals not compatible with FMD;

-          Limited information available on hospital-specific FMD scenarios (inter-hospital supply of packs, emergency dispensing, etc.);

-          Volume of medicines (a hospital handles much higher volume of medicines than a community pharmacy);

-          Decommissioning (hospital pharmacists mostly decommission at receipt of goods – but who can perform the decommissioning? Is a pharmacist physically required?);

-          High-risk/High-value medication handling.

 

To be noted: the speaker form NHS Wales clearly stated that should BREXIT happen with a no-deal, they will simply STOP complying to FMD!

To be noted: in Spain only private hospitals have connected to the National verification system!

Finally, the DG SANTE perspective: the speaker from the EU Commission reminded the audience that FMD was the result of an initiative of some Members States who called for a EU actions after registering a huge number of serious accidents on medicine supply and utilisation in hospitals in Europe! Between 2013 and 2017, 400 falsification incidents were reported in the EU and only in 2017 nearly 7 million € of counterfeit medicines were seized at the EU border. This is a serious public health concern for the EU.

When asked about the huge costs involved for hospitals, the DG SANTE speaker replied that all stakeholders involved have to look at the money spent to comply with FMD has a long term investment which will bring a lot of benefits, such as patient safety, streamline procedures and optimisation in hospitals (more efficiency, reduce redundancy and waste), utilisation of a unique identifier to easily track narcotics, bio medicines, improve stock management, assure an uniterrupted medical treatment procedure.

To conclude, I really encourage you to read this report of the European Alliance for Access to Safe Medicines and the Alliance for Safe Online Pharmacy: https://buysaferx.pharmacy/wp-content/uploads/2018/06/Fighting-Fakes-By-Member-States-report-2018-updated-May-30-2018.pdf

The purpose of this report is to highlight best practices amongst Member States that have an objective to educate the public from the growing threat of illegally operating websites selling medicines and related healthcare products.

UEHP will be continuing monitoring the implementation of FMD.

Please do not hesitate to revert to me should you need more information and/or clarification.

Best regards,

Ilaria

 Ilaria Giannico

 Secretary General

UEHP – European Union of Private Hospitals


 

 

 

Νομοσχεδιο Ιδιωτικων Κλινικων

19-2-2019

Αυριο ΤΕΤΑΡΤΗ 20-2-2019, στις 14.00, εχουμε προσκληθει στην Επιτροπη Κοινωνικων υποθεσεων της Βουλης, στην 2η συνεδριαση της ακροασης φορεων, για να εκφρασουμε τις αποψεις - θεσεις μας - αιτηματα για το συζητουμενο σχεδιο νομου.

Η συζητηση πιθανως θα μεταδοθει απο το τηλεοπτικο καναλι της Βουλης

16-2-2019

Κατατεθηκε χθες βραδυ 15-2-2019 και θα συζητηθει την ερχομενη ΤΡΙΤΗ 19/2/2019 στις 10 το πρωι στην Επιτροπη Κοινωνικων Υποθεσεων της Βουλης το Νομοσχεδιο που αφορα αλλαγες στον τροπο ιδρυσης και λειτουργιας των Ιδιωτικων Κλινικων.

 

Ληστεια σε Κλινικη

Στόχος ληστών έγινε, στις 3.30 τα ξημερώματα, ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο Πανόραμα Θεσσαλονικης, όπου τέσσερις άγνωστοι εισέβαλαν με βαριοπούλες στον χώρο υποδοχής της κλινικής

Οι δράστες αφού κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην κλινική, στη συνέχεια με γρήγορες κινήσεις έφτασαν στο χώρο που υπήρχε το χρηματοκιβώτιο. Οι ληστές πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ προσπάθουν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχέια που θα τους επιτρέψουν να σχηματίσουν το προφίλ των δράστων.

 

UEHP Cartography, end of the first step

Dear All,   Συνάδελφοι

 Our first step on UEHP Cartography is now complete. Please find the actual situation on this link:

 https://joyraynaud.gitlab.io/uehp

 Το πρώτο στάδιο της χαρτογράφησης των Κλινικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τελειώσει και είμαστε έτοιμοι για να ανέβει στο web site.

Βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα στάδια με περισσότερη εξειδίκευση και σύνδεση με τα web sites των Κλινικών μας

Παρακαλώ δείτε τα στοιχεία σας εάν είναι σωστά και στείλτε τις διορθώσεις για να τις προωθήσω στις Βρυξέλλες.

Σε αναμονή

 

Συναδελφικά

Γρηγορης Σαραφιανος

Μέλος ΔΣ UEHP

alt

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις