Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΚαθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών

(ΦΕΚ Β' 468/18-02-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.91299,(ΦΕΚ 759/Υ.Ο.Δ.Δ./19-12-2018) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί Διορισμού Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

4. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./425/31-8-2017) υπουργική απόφαση περί Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

5. Τα άρθρα 27 και 4 της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β'/1-11-2018) Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

6. Την αριθμ. 49/531/16-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στα 41,97 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της νοσηλείας πλην του φαρμάκου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 27 της κοινής υπουργικής απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ Β'/4898/2018) η ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να είναι έως οκτώ (8) ευρώ, πέραν του ημερήσιου νοσηλίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.02.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος
κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις